.

 

 

Naša spoločnosť MONT ELEKTRO, a.s. sa dňa 14.5.1998 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici pretransformovala na akciovú spoločnosť. Pod touto hlavičkou oficiálne začala svoju činnosť 1. januára 1999.

Činnosť spoločnosti: Dodávka a montáž elektroinštalačného zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov a výroby rozvádzačov. Projektová činnosť a vypracovanie cenových ponúk.

Štatutárny orgán - predstavenstvo:
Predseda: Milan Chladný
Člen: Ing. Igor Príbelský
Člen: Peter Košč

Zámerom pretransformovania spoločnosti z s. r. o. na akciovú spoločnosť je rozšírenie
a skvalitnenie našich služieb.

Štruktúra našej spoločnosti
Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici, Kremnička 47/A s pobočkou ul. Košická 6, 841 10 Bratislava.

Náplňou činnosti spoločnosti je elektroinštalačná a elektro-výrobná činnosť. Tak isto sa úzko špecializujeme na výrobu rozvádzačov a realizáciu elektroinštalačných NN a VN prác a dodávok.

S p o l o č n o s ť    z a m e s t n á v a :
Technický pracovník:
majster: 6 zamestnancov
  revízny technik: 3 zamestnanci
technická príprava: 4 zamestnanci
Elektroinštalačný pracovník:
74 zamestnancov
Výroba rozvádzačov:
10 zamestnancov

Cieľom našej spoločnosti pri realizácii akcií je vysoká odbornosť prác a úspešné ukončenie každej zákazky. Za týmto účelom sa spoločnosť v roku 2002 stala vlastníkom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 : 2000 a od roku 2009 je vlastníkom certifikátu ISO 9001:2008.

MONT ELEKTRO a.s. © 2009 - design: Ateeray