Skip to main content

OCHRANA OSOBŃÝCH ÚDAJOV

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA

VŠEOBECNE

MONT ELEKTRO, a.s., so sídlom Kremnička 47/A, Banská Bystrica 974 05, IČO: 36 031 178 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý má určenú zodpovednú osobu, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov- nepodnikateľov) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):– IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov
– IS BOZP a PO
– IS účtovníctvo
– IS vymáhanie pohľadávok
– IS súdne konania ostatné
– IS škodové udalosti
– IS správa registratúry
– IS verejné obstarávanie
– IS reklamácie
– IS stavebný zákon- dokumentácia
– IS správa zmlúv- nehnuteľností
– IS Zmluvy – ostatné
– IS Kamery
– IS GPS
– IS iné podnety
– IS zoznam akcionárov

Vo väčšine uvedených IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:
– platných právnych predpisov alebo
– v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).

Prevádzkovateľ má aj IS, v ktorom spracúva osobné údaje na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa (IS kamery- platí, že pri takomto spracúvaní sa súhlas jednotlivca nevyžaduje- oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť si majetok a predchádzať kriminalite) a IS, v ktorom spracúva osobné údaje na právnom základe, ktorým je konkludentný súhlas (IS iné podnety).

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (účel upravujú osobitné predpisy), plnenie uzavretých zmlúv (účel vyplýva z predmetu zmluvy), spracúvanie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (účel vyplýva z oprávneného záujmu, IS kamery-  používanie kamier na ochranu majetku prevádzkovateľa a predchádzanie kriminalite) a spracúvanie na základe  konkludentného súhlasu (IS iné podnety- podnety dobrovoľne posielajú prevádzkovateľovi jednotlivci. Ide o podnety, ktoré nie sú zaradené do žiadneho iného IS a prevádzkovateľ nevie ovplyvniť ich doručenie na oficiálne kontaktné adresy), záleží o aký konkrétny IS ide. Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po uplynutí úložnej doby). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

Pri niektorých IS prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva externých sprostredkovateľov. Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (jednotlivci) majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
– poskytnúť informácie podľa GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
– umožniť prístup k osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
– na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
– v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.

 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť ani získané).

 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania a ďalšie spracúvanie by bolo nezákonné, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).

 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať (Toto je možné uplatniť len v prípade spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na základe „oprávneného záujmu prevádzkovateľa“).

 • Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

– bez meškania vymazať/zlikvidovať osobné údaje (momentálne prevádzkovateľ nemá IS, v ktorom by spracúval osobné údaje na základe súhlasu).

 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

-preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť, len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy).

 • Právo podať návrh na začatie konania

– ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje a spôsoby podávania sťažností sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Pozn.: V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
– písomne v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti,
–  elektronicky na mailovú adresu gdpr@montelektro.sk